ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Результати обговорення

5144 Проект Закону про лобізм
5144 від 20 вересня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Батенко Тарас Іванович
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завершено обговорення
Результати обговорення тексту документа в цілому
Рейтинг:
 (голосів - 3)
Голосів:
35
Обговорення:
Усього записів - 2 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 1, Зауважень - 1)
Тип записів:
 • Коротич Олег 13 січня, 2017 15:56 Тип запису: пропозиція Голосів: 0
  Законопроект 5144 за своїм змістом є більш якісним за альтернативний 5144-1, однак і він містить свої недоліки, серед яких є і його оформлення, яке не є сталим, оскільки різні статті мають різний поділ. 1. Статті закону мають поділятися на частини, частини на пункти або абзаци, пункти на підпункти. Необхідно позбутися незрозумілого поділу на підчастини, наприклад, частина 1 статті 6 поділена на якість підчастини 1.1, 1.2...1.7. Пункти частин повинні бути пронумеровані. Ненумеровані списки, які розпочинаються з "-", необхідно замінити на нумеровані, для зручного посилання на них у інших документах, у т. ч. нормативно-правових актах. Варіант ненумерованих списків допустимий для рефератів, курсових робіт, наукових статей, але не нормативно-правового акта. 2. Стаття 24 "Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю суб’єктів лобізму" з якоїсь незрозумілої причини віднесена до Розділу III "ЗАСАДИ САМОВРЯДУВАННЯ ЛОБІСТІВ". 3. Сам розділ III є абсолютно зайвим. Немає жодної потреби визначати у цьому проекті закону такі засади. Якщо лобісти, які часто будуть представляти інтереси конкуруючих між собою суб'єктів, і забажають створити якесь подібне утворення, то нехай вони створюють громадське об'єднання відповідно до чинного законодавства і у своєму власному статуті визначають засади його існування та роботи. 4. Необхідно відповідально поставитися до питання необхідності лобіювання на рівні місцевого самоврядування. На мою думку, воно на цьому рівні є зайвим. 5. Якість викладення підчастин 1.5 та 1.6 частини 1 статті 6 викликає у мене подив. Що таке виборні органи? Звідки цей всеохоплюючий термін, якого немає у Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". 6. Відповідно до підчастини 2.6 частини 2 статті 7 суб'єктом лобізму не може бути фізична особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», але необхідність включення сюди осіб, які визначені пунктами 2 та 3 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" викликає у мене сумніви. ... На доопрацювання.
 • АМСТІСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 04 січня, 2017 12:43 Тип запису: зауваження Голосів: 0
  ЯКЩО СУБ"ЄКТ ЛОББІЗМУ Є БУДЬЯКИЙ ГРОМАДЯНИН, ВІДПАДАЄ НЕОБХІДНІСТЬ В ВЕДЕННІ РЕЄСТРУ ЛОБІСТІВ. ЛОГІЧНІШЕ ВИЗНАЧАТИ СУБ"ЄКТІВ ЛОБІЗМУ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ І ТАК Є В РЕЄСТРІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ"ЄДНАНЬ. ТОМУ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ"ЄКТУ ЛОБІЗМУ ПОТРЕБУЄ КОРЕКТИРОВКИ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗМОГИ ПРОЛОБІЮВАТИ
 • Таблиця результатів обговорення статей
  Показувати результати обговорення з типом запису:
  Стаття 18. Рада лобістів регіону

    1. У період між з’їздами лобістів регіону функції самоврядування лобістів у регіоні виконує рада лобістів регіону.
  2. Голова та члени ради лобістів регіону обираються з’їздом лобістів регіону з числа лобістів, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
  3. Строк повноважень ради лобістів регіону становить три роки. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради лобістів регіону більш як два строки поспіль.
  4. Кількість членів ради лобістів регіону становить три особи та може бути збільшена на підставі відповідного рішення Ради лобістів України.
  5. На першому засіданні члени ради лобістів регіону за пропозицією голови ради обирають із свого складу заступника голови та секретаря ради.
  Голова, заступник голови, секретар, члени ради лобістів регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду лобістів регіону.
  6. Рада лобістів регіону:
  1) представляє лобістів регіону;
  2) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду лобістів регіону;
  3) забезпечує виконання рішень з’їзду лобістів регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
  4) сприяє забезпеченню гарантій діяльності лобістів, захисту їхніх професійних і соціальних прав;
  5) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
  6) забезпечує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією лобістів України;
  7) здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду лобістів регіону, Ради лобістів України, з’їзду лобістів України.
  7. Засідання ради лобістів регіону є повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини її членів. Рішення на засіданнях ради лобістів регіону приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.
  8. Голова, заступник голови, секретар ради лобістів регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої встановлюються Радою лобістів України.
  9. Члени ради лобістів регіону одночасно є делегатами лобістів регіону на з’їзд лобістів України.
  10. Рада лобістів регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради лобістів регіону визначаються положенням про раду лобістів регіону, яке затверджується Радою лобістів України.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 19. Голова ради лобістів регіону

  1. Голова ради лобістів регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
  2. Голова ради лобістів регіону забезпечує скликання та проведення засідань ради лобістів регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради лобістів, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду лобістів регіону, рішеннями з’їзду лобістів регіону, ради лобістів регіону, Ради лобістів України, з’їзду лобістів України, а також організовує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією лобістів України.
  3. Голова ради лобістів регіону є за посадою членом Ради лобістів України.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 20. Ревізійна комісія

     1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації лобістів України та її органів діє ревізійна комісія.
  Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна з’їзду лобістів України.
  2. Голова та члени ревізійної комісії обираються з’їздом лобістів України строком на два роки з числа лобістів. Кількість членів ревізійної комісії визначається з’їздом лобістів України.
  Голова та члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з’їзду лобістів України.
  Голова та члени ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу інших органів Асоціації лобістів України.
  3. За результатами перевірок ревізійна комісія складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з’їзду лобістів України.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 21. З’їзд лобістів України

     1. Вищим органом самоврядування лобістів є з’їзд лобістів України.
  2. Лобістів на з’їзді лобістів України представляють делегати, які є членами рад лобістів регіонів.
  3. З’їзд лобістів України скликається Радою лобістів України не рідше одного разу на два роки.
  4. З’їзд лобістів України також може бути скликано на вимогу Міністерства юстиції України або не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації лобістів України, або не менше однієї третини рад лобістів регіонів.
  Рада лобістів України зобов’язана скликати та організувати проведення з’їзду лобістів України протягом 30 днів з дня отримання вимоги про скликання з’їзду лобістів України.
  5. Про день, час і місце початку роботи з’їзду лобістів України та про питання, що виносяться на обговорення, Рада лобістів України повідомляє всіх членів рад лобістів регіонів не пізніш як за 14 днів до дня початку роботи з’їзду, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті Асоціації лобістів України.
  6. З’їзд лобістів України є правомочним, якщо у його роботі беруть участь більше половини делегатів, які представляють більшість рад лобістів регіонів.
  7. З’їзд лобістів України:
  1) обирає Голову та заступників Голови Ради лобістів України і достроково відкликає їх з посад;
  2) затверджує статут Асоціації лобістів України та вносить зміни до нього;
  3) затверджує Кодекс професійної етики лобістів;
  4) утворює Раду лобістів України та ревізійну комісію;
  5) призначає чотирьох членів Кваліфікаційної комісії та чотирьох членів Дисциплінарної комісії;
  6) затверджує Положення про Раду лобістів України, Положення про ревізійну комісію;
  7) розглядає та затверджує звіти Ради лобістів України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією лобістів України;
  8) затверджує кошториси Асоціації лобістів України, її органів, а також звіти про їх виконання;
  9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
  8. Рішення з’їзду лобістів України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у з’їзді.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 22. Рада лобістів України

     1. У період між з’їздами лобістів України функції самоврядування лобістів здійснює Рада лобістів України.
  Повноваження і порядок роботи Ради лобістів України визначаються цим Законом та Положенням про Раду лобістів України, що затверджується з’їздом лобістів України.
  Рада лобістів України підконтрольна і підзвітна з’їзду лобістів України.
  2. До складу Ради лобістів України входять за посадою голови рад лобістів регіонів та Голова і два заступники Голови Ради лобістів України, які обираються з’їздом лобістів України шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.
  Секретар Ради лобістів України обирається Радою лобістів України із складу членів Ради лобістів України.
  3. Строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів Ради лобістів України становить три роки. Одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради лобістів України більш як два строки поспіль.
  4. Голові, заступникам Голови Ради лобістів України з’їздом лобістів України або двома третинами голосів членів Ради лобістів України може бути висловлено недовіру.
  Оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради лобістів України має наслідком їх переобрання.
  Секретар Ради лобістів України може бути достроково відкликаний з посади за рішенням Ради лобістів України.
  5. Рада лобістів України:
  1) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з’їзду лобістів України;
  2) забезпечує виконання рішень з’їзду лобістів України;
  3) затверджує положення про з’їзд лобістів регіону, раду лобістів регіону та інші регіональні органи у разі їх утворення Асоціацією лобістів України;
  4) забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією лобістів України;
  5) встановлює розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації лобістів України;
  6) бере участь у розробленні та погоджує проекти нормативно-правових актів, визначені цим Законом;
  7) приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності лобістів у випадках, передбачених цим Законом;
  8) приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення лобістів до відповідальності;
  9) сприяє діяльності рад лобістів регіонів, координує їхню діяльність;
  10) сприяє забезпеченню гарантій діяльності лобістів;
  11) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Асоціації лобістів України відповідно до затвердженого з’їздом лобістів кошторису;
  12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад лобістів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад лобістів регіонів;
  13) забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації лобістів України;
  14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та статутом Асоціації лобістів України.
  6. Засідання Ради лобістів України скликаються Головою Ради лобістів України, а в разі його відсутності - одним із заступників Голови не рідше одного разу на два місяці.
  Засідання Ради лобістів України може бути також скликане за пропозицією не менш як п’яти членів Ради лобістів України.
  7. Засідання Ради лобістів України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради лобістів України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
  8. Голова та заступники Голови Ради лобістів України можуть отримувати винагороду у розмірі, встановленому з’їздом лобістів України.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 23. Голова Ради лобістів України

   1. Голова Ради лобістів України за посадою є Головою Асоціації лобістів України.
  2. Голова Ради лобістів України представляє Раду лобістів України та Асоціацію лобістів України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
  3. Голова Ради лобістів України:
  1) скликає та забезпечує проведення засідань Ради лобістів України;
  2) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
  3) організовує і забезпечує ведення діловодства Ради лобістів України;
  4) розпоряджається коштами і майном Асоціації лобістів України відповідно до затвердженого кошторису;
  5) організовує і забезпечує роботу секретаріату Ради лобістів України;
  6) вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду лобістів України, статутом Асоціації лобістів України, рішеннями Ради лобістів України та з’їзду лобістів України.
   
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Стаття 24. Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю суб’єктів лобізму

   1. Контроль за діяльністю суб’єктів лобізму здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
  2. Перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з обов’язковим повідомленням суб’єктів лобізму про час і місце проведення перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями замовників за договором лобізму.
  3. Позапланові перевірки можуть проводитися з недотриманням строків, передбачених ч.1 цієї статті на підставі:
  1) заяви суб’єктів лобізму про проведення перевірки;
  2) письмових звернень замовників за договором лобізму щодо бездіяльності суб’єкта лобізму;
  3) перевірки відомостей згідно ч.2 ст. 7 цього Закону.
  4. Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення таких перевірок. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом.
  5. За місцем проведення перевірки поділяються на виїзні та невиїзні.
  6. У разі проведення позапланової невиїзної перевірки Міністерство юстиції України надсилає суб’єкту лобізму письмовий запит у межах предмета звернення. У зазначений у запиті строк, який має бути достатнім для підготовки відповіді та копій документів, але не менше 10 календарних днів, лобіст надає Міністерству юстиції України вмотивовану відповідь та копії відповідних документів.
  7. У разі виявлення під час здійснення перевірок ознак порушення цього Закону Міністерство юстиції України вчиняє дії щодо припинення діяльності суб’єкта лобізму, а у разі, якщо дії суб’єкта лобізму носять ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, звертається до відповідних органів про притягнення до відповідальності.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  РОЗДІЛ IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

  2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня прийняття цього Закону:
  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
  забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  3. Міністерству юстиції України не пізніше дати набрання чинності цим Законом затвердити Положення про Єдиний реєстр лобістів України та ввести в дію Єдиний реєстр лобістів України.

  4. Державному підприємству «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» не пізніше дати набрання чинності цим Законом внести доповнення до КВЕДів, якими передбачити такий вид діяльності як «послуги лобізму».

  5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1) у Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133):

  статтю 91:
  доповнити новою частиною другою у такій редакції:
  «2. Якщо законопроект розроблено за участі осіб, які відповідно до положень Конституції України не є суб’єктами законодавчої ініціативи (представників громадських організації, навчальних та (або) наукових закладів, суб’єктів лобізму, експертів, фахівців-практиків тощо), до законопроекту подається список авторів та учасників розробки законопроекту».
  У зв’язку з цим частини другу-сьому вважати частинами третьою-восьмою;
  частину третю після слів «зазначені в частині першій» доповнити словами «та в частині другій»;

  статтю 93 доповнити новою частиною четвертою у такій редакції:
  «4. Суб’єкти лобізму згідно Закону України «Про лобізм» мають право протягом 21-го дня з моменту реєстрації законопроекту подати власні аналітичні матеріали до нього. Вимоги щодо таких аналітичних матеріалів затверджуються Розпорядженням Голови Верховної Ради України».
  У зв’язку з цим частини четверту-сьому вважати частинами п’ятою-восьмою;

  у статті 97:
  частину першу доповнити такими словами:
  «а також матеріали, які подані суб’єктом лобізму».
  частину другу доповнити пунктом 15 у наступній редакції:
  «15) усі матеріали, в т.ч. альтернативні законопроекти, подані суб’єктом лобізму»;

  2) статтю 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 19, ст. 134) доповнити частиною четвертою у такій редакції:
  «4. У засіданнях комітетів мають право брати участь суб’єкти лобізму з питань, віднесених до предмету лобізму».
  Частини четверту-п’яту вважати частинами п’ятою-шостою.
  Рейтинг: (голосів - 0)
  Голосів: 00
  Обговорення:Усього записів - 0 (Врахованих записів - 0, Запропонованих редакцій - 0, Коментарів - 0, Пропозицій - 0, Зауважень - 0)
  Голова Верховної Ради
  України