ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Портал працює в режимі тестової експлуатації

Обговорення законопроекту

5144 Проект Закону про лобізм
5144 від 20 вересня 2016
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань правової політики та правосуддя
Батенко Тарас Іванович
22 грудня, 2016
22 січня, 2017
завршено обговорення
35
(Рейтинг: 2,7, оцінило: 3)
Термін обговорення закінчився
проект
 вноситься народними депутатами України Батенком Т.І., Дубініним О.І., Шевченком О.Л., Шевченком В.Л., Дідичем В.В., Купрієм В.М., Констанкевич І.М.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про лобізм
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Цей Закон визначає правові та організаційні засади здійснення лобізму в Україні, його мету та організаційні основи діяльності.
Цей Закон не порушує право громадян на складання петицій, висновків, звернень і скарг до органів публічної влади. Його норми не поширюються на неурядові організації, які мають статус громадських; суспільні чи професійні групи, які мають передбачене іншими законами право на участь у формуванні політики держави.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

 У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
1) договір про надання послуг з лобізму - правочин, що вчиняється між суб’єктом лобізму і замовником (замовниками) послуг з лобізму з метою здійснення представницьких функцій в інтересах замовника та за його рахунок перед органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень: законів, інших нормативно - правових актів, змін до них, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом;
2) замовник послуг з лобізму – фізична або юридична особа, яка є стороною договору про надання послуг з лобізму, на замовлення якої суб’єкт лобізму за винагороду надає послуги з лобізму, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом та іншими Законами України;
3) лобізм – професійна діяльність суб’єкта лобізму, спрямована на просування законів, інших нормативно-правових актів, їх проектів під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни їх органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів; представництво та захист інтересів замовника послуг з лобізму;
4) об’єкт лобізму – органи державної влади України, органи місцевого самоврядування України, інші суб’єкти владних повноважень України, їх посадові та службові особи, депутати усіх рівнів за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
Не є об’єктом лобізму:
- Президент України;
- судова гілка влади України, окрім питань поліпшення доступу до правосуддя; судді, окрім голів відповідних судів з питань, віднесених до їх компетенції;
- суб’єкти владних повноважень, які здійснюють керівництво створеними відповідно до законодавства збройними формуваннями, самі збройні формування, розвідувальні органи, правоохоронні органи, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
5) предмет лобізму – нормативно-правові акти та їх проекти органів державної влади України, органів місцевого самоврядування України, інших суб’єктів владних повноважень України, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом; постанови Пленумів судів з питань узагальнення застосування законодавства України;
Не є предметом лобізму:
- Конституція України;
- нормативно-правові акти Президента України;
- зовнішньо та внутрішньо - політична діяльність України, що суперечить Закону України «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики»;
- національна безпека та національні інтереси України, в т.ч. в інформаційному просторі та кіберпросторі, за визначенням, наведеним в Законі України «Про основи національної безпеки України»;
- діяльність законних збройних формувань, розвідувальних органів, правоохоронних органів, окрім питань підвищення правової та соціальної захищеності працівників та службовців таких формувань та органів або підвищення їх професійного рівня чи матеріально-технічного забезпечення, питань підвищення захисту конституційних прав та свобод громадян України, іноземців та осіб без громадянства на території України;
- діяльність, спрямована на зниження рівня свободи слова в Україні;
- діяльність, за ознаками, що підпадає під дію Кримінального кодексу України;
- діяльність, що суперечить моральним засадам суспільства за українським законодавством;
- мовні та релігійні питання;
- акти індивідуальної дії.
  6) послуги з лобізму - діяльність суб’єкта лобізму щодо представництва та захисту інтересів замовника послуг з лобізму, що здійснюється шляхом взаємодії суб’єкта лобізму з органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів з метою прийняття рішень під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів чи спонукання до прийняття нормативно-правових актів, розроблених замовником та/або власних нормативно-правових актів;
7) суб’єкт лобізму (лобіст) -будь-яка фізична особа - громадянин України, яка постійно проживає в Україні протягом не менше п’яти років, або юридична особа - резидент України, зареєстрована в установленому законодавством порядку, за виключенням обмежень, встановлених цим Законом.
Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на правовідносини, що виникають між замовниками послуг з лобізму, суб’єктами лобізму, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів, а також на правовідносини, що виникають у зв’язку із набуттям та втратою особою статусу суб’єкта лобізму.    
Стаття 3. Правове регулювання лобізму

1. Правовідносини, що виникають між суб’єктом лобізму та органами державної влади України, органами місцевого самоврядування України, іншими суб’єктами владних повноважень України, їх посадовими та службовими особами, депутатами усіх рівнів під час процесу розробки, прийняття, скасування або зміни ними нормативно-правових актів з метою відстоювання інтересів замовника послуг з лобізму регулюються Конституцією України та цим Законом.    
  • Коротич Олег 13 січня, 2017 15:56 Тип запису: пропозиція
    0  
    Законопроект 5144 за своїм змістом є більш якісним за альтернативний 5144-1, однак і він містить свої недоліки, серед яких є і його оформлення, яке не є сталим, оскільки різні статті мають різний поділ. 1. Статті закону мають поділятися на частини, частини на пункти або абзаци, пункти на підпункти. Необхідно позбутися незрозумілого поділу на підчастини, наприклад, частина 1 статті 6 поділена на якість підчастини 1.1, 1.2...1.7. Пункти частин повинні бути пронумеровані. Ненумеровані списки, які розпочинаються з "-", необхідно замінити на нумеровані, для зручного посилання на них у інших документах, у т. ч. нормативно-правових актах. Варіант ненумерованих списків допустимий для рефератів, курсових робіт, наукових статей, але не нормативно-правового акта. 2. Стаття 24 "Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю суб’єктів лобізму" з якоїсь незрозумілої причини віднесена до Розділу III "ЗАСАДИ САМОВРЯДУВАННЯ ЛОБІСТІВ". 3. Сам розділ III є абсолютно зайвим. Немає жодної потреби визначати у цьому проекті закону такі засади. Якщо лобісти, які часто будуть представляти інтереси конкуруючих між собою суб'єктів, і забажають створити якесь подібне утворення, то нехай вони створюють громадське об'єднання відповідно до чинного законодавства і у своєму власному статуті визначають засади його існування та роботи. 4. Необхідно відповідально поставитися до питання необхідності лобіювання на рівні місцевого самоврядування. На мою думку, воно на цьому рівні є зайвим. 5. Якість викладення підчастин 1.5 та 1.6 частини 1 статті 6 викликає у мене подив. Що таке виборні органи? Звідки цей всеохоплюючий термін, якого немає у Конституції України та Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні". 6. Відповідно до підчастини 2.6 частини 2 статті 7 суб'єктом лобізму не може бути фізична особа, зазначена у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», але необхідність включення сюди осіб, які визначені пунктами 2 та 3 частини 1 статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" викликає у мене сумніви. ... На доопрацювання.
  • АМСТІСЛАВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР 04 січня, 2017 12:43 Тип запису: зауваження
    0  
    ЯКЩО СУБ"ЄКТ ЛОББІЗМУ Є БУДЬЯКИЙ ГРОМАДЯНИН, ВІДПАДАЄ НЕОБХІДНІСТЬ В ВЕДЕННІ РЕЄСТРУ ЛОБІСТІВ. ЛОГІЧНІШЕ ВИЗНАЧАТИ СУБ"ЄКТІВ ЛОБІЗМУ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ І ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ І ТАК Є В РЕЄСТРІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ"ЄДНАНЬ. ТОМУ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ"ЄКТУ ЛОБІЗМУ ПОТРЕБУЄ КОРЕКТИРОВКИ, ВИХОДЯЧИ ІЗ ЗМОГИ ПРОЛОБІЮВАТИ