ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

6674 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги
6674 від 10 липня 2017
Галузевий розвиток
Президент України
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
Порошенко Петро Олексійович
19 лютого, 2018
19 березня, 2018
завершено обговорення
337
(Рейтинг: 1,4, оцінило: 18)
Термін обговорення закінчився
Проект вноситься Президентом України
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування діяльності громадських об'єднань та використання міжнародної технічної допомоги
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
1) пункт 3 примітки до статті 364 після цифр "3652" доповнити цифрами "3662";
2) доповнити статтею 3662 такого змісту:
"Стаття 3662. Розголошення Головою чи членом Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовою чи службовою особою його апарату інформації з обмеженим доступом
Розголошення Головою чи членом Національного агентства з питань запобігання корупції, посадовою чи службовою особою його апарату у будь-якому вигляді інформації з обмеженим доступом, отриманої у зв'язку із виконанням ними службових обов'язків (крім випадків, встановлених законом), якщо такі дії заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, –
карається штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
2. У Законі України "Про громадські об'єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
1) частину сьому статті 3 викласти в такій редакції:
"7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення і здійснені заходи, та обов'язок громадського об'єднання забезпечувати такий доступ. Відкритість також передбачає обов'язок громадського об'єднання у передбачених цим Законом випадках забезпечувати оприлюднення інформації про фінансування його діяльності. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність";
2) статтю 23 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"8. Громадське об'єднання, загальний річний дохід якого перевищує 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року, зобов'язане оприлюднити щороку до 1 квітня року, наступного за звітним, на власному веб-сайті (за наявності) та подати для оприлюднення на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, за формою та у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, річний фінансовий звіт про діяльність, який містить інформацію про:
персональний склад керівних органів громадського об'єднання;
кількість членів громадського об'єднання, встановлену суму внесків на звітний рік та їх фактичне надходження на рахунок громадського об'єднання;
загальну суму отриманих громадським об'єднанням доходів від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій, у тому числі в рамках реалізації в Україні програм (проектів) міжнародної технічної або іншої допомоги, та перелік суб'єктів, від яких за рік отримано доходів на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року;
кількість працівників громадського об'єднання, які працюють на постійній основі і за сумісництвом, загальну суму витрат на оплату їх праці та перелік десяти працівників громадського об'єднання, яким у звітному році виплачено найбільші суми заробітної плати;
загальну суму видатків громадського об'єднання, здійснених на користь інших фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності), юридичних осіб, перелік таких фізичних та юридичних осіб і сум видатків на їх користь, якщо річний обсяг видатків на користь однієї такої фізичної, юридичної особи перевищує 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня звітного року;
участь керівників громадського об'єднання у керівних органах інших громадських об'єднань, а так само участь таких осіб у інших юридичних особах приватного права".
3. У Законі України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами):
1) в абзаці п'ятнадцятому частини першої статті 1 слова і цифри "пунктах 4 і 5" замінити словом і цифрою "пункті 4";
2) у частині першій статті 3:
підпункт "а" пункту 2 викласти в такій редакції:
 • Скакун Марко 03 березня, 2018 16:02 Тип запису: коментар
  0  
  Як висновок: 1. Проект доречний,проте дискримінаційний по відношенню до ГО, необхідно ввести додаткову звітність для всіх організаційно-правових форм неприбуткових організацій. 2. Поріг подання звітності з 300 прожиткових мінімумів можна знизити до 100 (пропорційно порогу подання звіту 990 в США). 3. Проект можна доповнити механізмом повернення ознаки неприбутковості, оскарження дій щодо її позбавлення. 4. В проекті необхідно чітко визначити, чи є розподілом доходів організації надання послуг ФОПами - її членами або членами правління. 5. Замість переліку 10 працівників організації, котрим виплачено найбільші суми заробітної плати, варто зазначити перелік всіх працівників, чия середня заробітна плата вища якогось порогу, наприклад 10 прожиткових мінімумів (враховуючи неприбутковість сектору).
 • Заболотна Наталія 26 лютого, 2018 16:42 Тип запису: зауваження
  2  
  Законопроект не може бути прийнято через дискримінаційний нахил і введення додаткових вимог, що є погіршенням реалізації права на об єднання, що заборонено Конституцією України. Вимоги надмірного звітування(що перевищують вимоги до звітування прибуткових організаційяя0 є не лише надмірно обтяжливими і дискримінаційними. Вони не відповідають духу громадської діяльності. Держава слід дотримуватись внутрішнього законодавства і сприяти реалізації Стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженою Указом Президента, в якій державі вміняється в обов язок створення належних умов для розвитку громадянсткого суспільства, а не створення штучних перепон і механізмів тиску і втручання. Текст цього законопроекту направлений саме на це. А вичення міжнародного досвіду показує що звітування у вигляді розміщення в реєстрах своїх звітів і надання додаткових даних в країнах розвиненої демократії є добровільним. Тож і міжнародне, і внутнішнє законодавство передбачає свободу об єднання і сприяння цьому процесу. Запропонований законопроект суперечить цьому законодавству і намагається встановити режим роботи ГО не властивий демократичному суспільству.Тож повинен бути в повному обсязі відхилений. Як і е-декларування для громадських антикорупціонерів. І жодних перемовин з цього питання бути не може.
 • Карагяур Ксенія 26 лютого, 2018 11:21 Тип запису: зауваження
  4  
  Застосування спеціальних та виняткових вимог щодо фінансової звітності лише громадськими об’єднаннями та групою фізичних осіб-підприємців, непропорційність санкцій за порушення вимог до подання та оприлюднення річного фінансового звіту, які вводяться законопроектами №№ 6674 та 6675 (такі як втрата статусу неприбутковості), не відповідають Керівним принципам БДІПЛ ОБСЄ та Венеціанській комісії щодо свободи об’єднань, нормам законодавства України у сфері захисту персональних даних і основоположного принципу рівності. Більш детально у спільному звернення НУО до ініціатора законопроектів, Президента України, за посиланням http://www.ngoforum.org.ua/uk/zvernennya-do-prezidenta-ukrayini-shhodo-zakonoproektiv-6675-ta-6674/
 • Попов Сергій 24 лютого, 2018 00:00 Тип запису: пропозиція
  4  
  Пропоную не змінювати чинне законодавство щодо діяльності ГО, бо насправді немає жодної проблеми з прозорістю діяльності ГО. Навпаки, ускладнення легального існування об'єднань громадян призведе до виходу їх з легального поля. Можливість громадян формувати об'єднання є базовим правом людини. Штучне ускладнення легалізації ГО то є погана ідея.
 • Громадський Простір 23 лютого, 2018 17:41 Тип запису: пропозиція
  4  
  Законопроекти Адміністрації Президента, ініційовані ніби на вирішення проблеми з е-декларуванням для громадських активістів, але створюють нові проблеми з додатковою звітністю для всіх громадських організацій. Запропоновані законопроекти містять низку норм, які суперечать національному та міжнародному законодавству, є дискримінаційними. "Низька якість і чіткість закону означає невідповідність статті 11 Європейської конвенції з прав людини та принципу верховенства права, гарантованого Конституцією України. Саме принцип верховенства права передбачає як одну зі складових вимогу щоб закони були написані з чіткістю, що дає можливість їх зрозуміти. Нечіткі закони є неконституційними" - РПР. Норми поданих законопроектів стосуються виключно громадських об’єднань (ГО), тоді як їхня логіка стосується статусу неприбутковості в цілому, тож запропоновані норми мають поширюватися без дискримінації на всіх юридичних осіб, що користуються статусом неприбутковості – в т.ч. професійні та творчі спілки, благодійні фонди, політичні партії тощо (а таких загалом зареєстровано втричі більше, аніж ГО). Немає жодних підстав висувати додаткові вимоги, пов’язані з неприбутковим статусом, виключно до ГО. Більше 70 ГО підписало Звернення Правозахисного порядку денного припинити наступ на громадські об’єднання (за скасування 6674/6675), адже такі законопроекти є непропорційним втручанням у діяльність громадських організацій https://humanrights.org.ua/material/pravozahisnij_porjiadok_dennij_vimagaje_abi_prezident_ukrajini_ta_verkhovna_rada_ukrajini_pripinili_nastup_na_gromadski_objednannjia Є заява найбільшої коаліції громадських організацій – Реанімаційного пакету реформ про те, що для виправлення помилки з е-декларуванням громадських активістів доречно використати законопроект №6271. Є відповідна реакція міжнародних організацій, зокрема Freedom House, ICNL, є висновки Ради Європи, де чітко вказується - норми законопроекту 6674 надмірні та дискримінаційні. Має бути відхиленим!
 • Сергійчук Мирослава 23 лютого, 2018 17:32 Тип запису: коментар
  4  
  Законопроекти є мовою шантажу, адже е-декларування для антикорупційних активістів В ОБМІН на додаткову податкову звітність для ГО. (Слова заступника Голови АП Шимківа: «Позиція Парламенту була наступною: «Ви хочете перевіряти нас, а ми будемо перевіряти вас») Законопроекти порушують право громадських об'єднань на свободу від втручання держави в їхню діяльність. Крім того, автори законопроектів хибно порівнюють з міжнародною практикою (США, ЄС) та дотримуються вибіркового підходу, адже законопроекти стосуються лише громадських організацій(не профспілок чи благодійних організацій наприклад).
 • Скакун Марко 23 лютого, 2018 17:04 Тип запису: коментар
  2  
  Для тих, хто вказує на критику з боку міжнародної спільноти. Тому є розумне пояснення: ні для кого не є секретом, що уряди інших держав (особливо США) опосередковано або напряму надають гранти громадським організаціям задля втручання в політичне життя України (впливу на роботу Уряду, комітетів ВР, адміністрації Президента), котрі виконують функції лобістських комерційних організацій, проте маскуються під неприбуткові, що дозволяє знизити фінансові витрати на їх утримання та діяльність. Такі гранти створили армію готових на все "ГО", тому донори не хочуть втратити цю армію. Також варто зазначити, що якщо ГО не порушує норми Податкового Кодексу, то їй нема чого переживати. Проте кількість супротивників може бути індикатором масових порушень цих норм та розподіл прибутків.
 • Скакун Марко 23 лютого, 2018 16:47 Тип запису: коментар
  2  
  Законопроект абсолютно доречний та відображає нагальну потребу припинити зловживання неприбутковим статусом задля маскування комерційної діяльності. Логічно, що неприбутковим організаціям треба доводити свою неприбутковість, можна порівняти це з ліцензійними умовами на провадження неприбуткової діяльності. Наразі надання ознаки неприбутковості здійснюється за спрощеною схемою, тільки на підставі відповідності положень статуту відповідним положенням Податкового Кодексу. ДФС фізично не може проконтролювати дотримання цих положень, тому абсолютно доречно залучити громадськість до цієї діяльності задля оптимізації та зниження навантаження на державні органи.
 • Луньова Олена 23 лютого, 2018 13:17 Тип запису: коментар
  4  
  Вимоги, вапропоновані законопроектом 6674, ставлять одну групу суб'єктів господарювання (громадські об’єднання, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що з ними співпрацюють,) у нерівні з іншими суб’єктами господарювання умови. Фактично, це є порушенням принципу рівності та свободи асоціації, оскільки що обсяг звітності для громадських організацій, який передбачено законопроектами, значно перевищує той, що встановлено для бізнесу. Більше того, звітність такого обсягу не вимагається навіть від отримувачів бюджетних коштів. “Спеціальні” вимоги до фінансової звітності є прямим втручанням держави у діяльність громадських об’єднань та порушують Керівні принципи щодо свободи об’єднань Ради Європи та ОБСЄ, які передбачають, що “держава не повинна вимагати від об’єднань підзвітності та прозорості, однак повинна заохочувати і стимулювати їх до цього”. При цьому встановлення особливих вимог до звітності допускається тільки у разі надання певних пільг та за умови, що “об’єднанню надаватиметься можливість на власний розсуд вирішувати, дотримуватись таких вимог до звітності чи відмовитись від їх дотримання, а отже – від відповідних особливих пільг”. Зазначена позиція співпадає з позицією Голови Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгеборг Солрун Гісладоттір, що була висловлена у відкритому листі від 30 серпня 2017 року, та у числених зверненнях до Президента України, парламенту України від міжнародних і національних громадських організацій. Законопроект 6674 містить низку норм, які суперечать національному законодавству та стандартам Ради Європи, є дискримі­наційними та, відповідно, мають бути вилучені із врахуванням пропозицій громадянського суспільства. Норми, що стосуються публічної звітності громадських об’єднань, потребують ретельнішого опрацювання за участю широкого кола зацікавлених сторін. Законопроект 6674 передбачає непропорційне втручання у діяльність громадських організацій. Такі законодавчі кроки уподібнюють Україну до репресивних режимів - Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану тощо. Попри позірну турботу про прозорість та підзвітність, запроваджене регулювання у цих країнах призвело до майже повного знищення непідконтрольних владі громадських об’єднань та тотального наступу на громадянське суспільство. І це не той шлях, який обрала Україна.
 • Луньова Олена 23 лютого, 2018 13:17 Тип запису: коментар
  0  
  Вимоги, вапропоновані законопроектом 6674, ставлять одну групу суб'єктів господарювання (громадські об’єднання, юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що з ними співпрацюють,) у нерівні з іншими суб’єктами господарювання умови. Фактично, це є порушенням принципу рівності та свободи асоціації, оскільки що обсяг звітності для громадських організацій, який передбачено законопроектами, значно перевищує той, що встановлено для бізнесу. Більше того, звітність такого обсягу не вимагається навіть від отримувачів бюджетних коштів. “Спеціальні” вимоги до фінансової звітності є прямим втручанням держави у діяльність громадських об’єднань та порушують Керівні принципи щодо свободи об’єднань Ради Європи та ОБСЄ, які передбачають, що “держава не повинна вимагати від об’єднань підзвітності та прозорості, однак повинна заохочувати і стимулювати їх до цього”. При цьому встановлення особливих вимог до звітності допускається тільки у разі надання певних пільг та за умови, що “об’єднанню надаватиметься можливість на власний розсуд вирішувати, дотримуватись таких вимог до звітності чи відмовитись від їх дотримання, а отже – від відповідних особливих пільг”. Зазначена позиція співпадає з позицією Голови Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ Інгеборг Солрун Гісладоттір, що була висловлена у відкритому листі від 30 серпня 2017 року, та у числених зверненнях до Президента України, парламенту України від міжнародних і національних громадських організацій. Законопроект 6674 містить низку норм, які суперечать національному законодавству та стандартам Ради Європи, є дискримі­наційними та, відповідно, мають бути вилучені із врахуванням пропозицій громадянського суспільства. Норми, що стосуються публічної звітності громадських об’єднань, потребують ретельнішого опрацювання за участю широкого кола зацікавлених сторін. Законопроект 6674 передбачає непропорційне втручання у діяльність громадських організацій. Такі законодавчі кроки уподібнюють Україну до репресивних режимів - Російської Федерації, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану тощо. Попри позірну турботу про прозорість та підзвітність, запроваджене регулювання у цих країнах призвело до майже повного знищення непідконтрольних владі громадських об’єднань та тотального наступу на громадянське суспільство. І це не той шлях, який обрала Україна.
 • Печончик Тетяна 23 лютого, 2018 12:47 Тип запису: пропозиція
  7  
  Текст законопроекту має бути відхилено, оскільки це є надмірним втручанням держави у свободу асоціацій. Такого надмірного і необгрунтованого звітування для ГО нема в жодній демократичній країні. 72 правозахисні організації виступили проти цих законопроектів: https://humanrights.org.ua/material/pravozahisnij_porjiadok_dennij_vimagaje_abi_prezident_ukrajini_ta_verkhovna_rada_ukrajini_pripinili_nastup_na_gromadski_objednannjia
  • Скакун Марко 23 лютого, 2018 16:38 Тип запису: зауваження
   1  
   Форма 990 США набагато складніша за пропоновану.