ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ

Обговорення законопроекту

6499 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо віднесення до суттєвих змін у майновому стані отримання певних видів доходу)
6499 від 25 травня 2017
Правова політика
Народний депутат України
Комітет з питань запобігання і протидії корупції
Мураєв Євгеній Володимирович
22 червня, 2018
20 липня, 2018
завершено обговорення
20
(Рейтинг: 5, оцінило: 1)
Термін обговорення закінчився

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056, із змінами, внесеними згідно із Законом України № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25) наступні зміни:

1. У частині другій статті 52:
1.1. абзац перший після слів «отримання ним» доповнити словами «або членом його сім’ї »;
1.2. доповнити після абзацу першого новим абзацом наступного змісту:
«До суттєвих змін у майновому стані не відноситься отримання суб’єктом декларування або членом його сім’ї заробітної плати, інших видів доходу, пов’язаних із трудовими відносинами суб’єкта декларування або члена його сім’ї (премії, компенсації, матеріальна допомога, вихідна допомога тощо).»
II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.


1